Hidrolik Laboratuvarı


HİDROLİK (4+2) DERSİ

Hidrolik dersinin laboratuvar kısmını, öğrencilerin oluşturdukları küçük gruplar halinde, öğretim elemanlarının refakatinde gerçekleştirdikleri deneyler oluşturmaktadır. Böylece öğrenciler Hidrolik dersi saatlerinin belirli bir bölümünde gerçekleştirdikleri bu deneylerle derste öğrendikleri teorik bilgileri uygulama ve pekiştirme olanağı bulmaktadırlar.

Hidrolik dersi kapsamındaki deneyler:

1. Yatay şeffaf borulu Reynolds deneyi

2. Sürekli enerji kaybı deneyi

3. Enkesit değişimlerinde oluşan yerel enerji kaybı deneyi

4. Vana ve dirseklerde oluşan yerel enerji kaybı deneyi

5. Izgaralarda oluşan yerel enerji kaybı deneyi

6. Açık kanalda daralma etkisi deneyi

7. Açık kanalda eşik üzerinden akış deneyi

8. Hazne tabanındaki orifisten akış deneyi

9. Değişik çaplı sifonlarda akış deneyi

10. Hidrolojik çevrim deney düzeneği

11. Köprü ayağı ve su altı borusu etrafında oyulma deneyi

12. Heterojen ortamda akış deneyi

13. Vorteks deneyi

14. İmpuls-Momentum deneyi

15. Üniversal pompa seti

16. Su darbesi deney seti

17. Türbin seti

FİZİKSEL MODELLER (2+0) DERSİ

Fiziksel modeller dersi, mühendislik fakültesinin farklı bölümlerine ait öğrencilerin bir araya geldiği teknik seçmeli bir derstir. Bu ders kapsamında özellikle laboratuvar çalışmalarına önemli ölçüde zaman ayrılmaktadır. Hidrolik dersinde olduğu gibi, öğrenciler kendi içinde heterojen, aralarında homojen bir dağılım gösterecek şekilde gruplara ayrılarak ve yine öğretim elemanlarını refakatinde derste öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmek üzere deneyler gerçekleştirirler.

Fiziksel Modeller dersi kapsamındaki deneyler:

1. Çine Barajı basamaklı dolusavağı 1/100 ölçekli fiziksel modeli

2. Basamaklı kanal 1/10 ölçekli fiziksel modeli

3. Dehliz Regülatörü 1/10 ölçekli fiziksel modeli

4. Creager profiline haiz dolusavak boyunca akım

5. Köprü ayakları etrafında oluşan oyulmalar

6. Deniz tabanına döşenen borular etrafındaki oyulmalar

7. Dolgu baraj gövdesindeki sızma

8. Denge bacasında kütle halinde salınımlar

9. Baraj yıkılması benzeşimi

10. Çatı oluklarında sifonik akış


Güncel Duyurular

Staj Duyuruları