WATERLINE PROJESİ


Image

Transforming Advanced Water Skilling Through the Creation of a Network of Extendedreality Water Emulative Centres

WATERLINE, dörtlü sarmal inovasyon modeline dayanan ve ortak araştırma, eğitim ve girişimcilik kapasitelerinin geliştirilmesine yol açan bir Avrupa Dijital Su – Yükseköğretim Kurumu (YÖK) işbirliği oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu, dönüştürücü bir yapısal ve sürdürülebilir öğrenme ve yenilik ortamı için gerekli bireysel, kurumsal ve bölgesel kaynaklardan yararlanacaktır.

Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

WATERLINE’ın öngördüğü beş özel hedefi vardır:

 

Hedef 1

Ortak bir yönetim çerçevesi ve bir Araştırma ve İnovasyon (AR&GE) kapasite geliştirme planı oluşturarak ortaklık konsolidasyonunu desteklemek.

Hedef 2

Yüksek Lisans seviyesi için bir su bileşenleri portföyü oluşturmak ve proje ortaklarından gelişmiş ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarındaki  laboratuvar destekleri  örnek alan destekli ve sanal gerçekliğe dönüştürmek. Bu yapısal değişiklikler, dönüştürülmüş ve daha rekabetçi Ar-Ge Yükseköğretim Kurumlarına yol açacaktır.

Hedef 3

Eğitim ve AR-GE becerilerini geliştirmek için yaz okulları ve teklif yazma atölyesi gibi faaliyetler uygulayarak WATERLINE araştırmacılarının AR-GE kapasitesini mükemmelleştirmek.

Hedef 4

Dörtlü sarmal aktörleriyle birlikte su alanlarında ve genişletilmiş gerçeklik teknolojilerinde bilgi akışını sağlayacak bir Avrupa akademisyenler/araştırmacılar ağı oluşturmak. Bu, bölgesel aktörlerin AR&GE sürecine daha fazla katılımını sağlar ve en önemli toplumsal zorluklardan biri olan suyla ilgili eğitimi geliştirir. Ayrıca, akademiden iş dünyasına toplantılar ve girişimcilik zihniyetini yaygınlaştırmak için bir hackathon aracılığıyla akademik ve iş dünyası bağlantılarını güçlendirecektir.

Hedef 5

WATERLINE, ittifakı şu şekilde sürdürecektir,

 1. Büyükelçi ağlarının kurulması,
 2. Ar-Ge finansman ortamının belirlenmesi, böylece yükseköğretime katılımın artırılması ve su alanındaki kaynakların harekete geçirilmesi ve
 3. AB girişimleri, kurumları, diğer projeler ve ağlar ile sinerji yaratılması.

Üç Öğrenme Ortamı (LE)

1. Emüle Edilmiş LE (ELE)

Yükseköğretim kurumları, gerçek ortamı bir laboratuvar veya atölye ortamında kontrollü, küçültülmüş bir şekilde taklit eden mevcut emülasyon altyapılarına zaten sahiptir. Bu fiziksel test, öykünme ve araştırma kurulumu, öğrencilerin daha karmaşık beceri egzersizlerini güvenli ve rehberli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyarak, destekli bir LE

2. Destekli Gerçeklik LE (ARLE)

Bu LE, ELE’yi tamamlayıcı ve geliştirici niteliktedir ve gerçek su ortamına mümkün olduğunca yakın bir fiziksel eğitim ortamında öğrenmeyi genişletecektir. Öğrenme, destekli gerçeklik, yani öğrenciye içgörü, teknik bilgi ve rehberlik katan ve geliştiren teknoloji destekli araçlar veya yöntemler aracılığıyla geliştirilecektir.

3. Sanal LE (ViLE)

Bu LE, ELE ve ARLE’yi tamamlar ve çoğaltır, öğrencilerin aynı su konularını sanal bir ortamda, tamamen uzaktan çalışmasına olanak tanır. ViLE’nin dahil edilmesi, ilgili HEI’lerin yaygın olarak kullanacağı sanal gerçeklik araçları ve metodolojilerinden oluşan bir platform tarafından desteklenecektir. Bu, akademik ve araştırmacı kapasitelerinin sanal ortamlarda çalışma ve tasarlama kapasitelerini de içerecek şekilde geliştirilmesini sağlayacaktır.

 

 

WATERLINE aims to create a European Digital Water Higher Education Institution (HEI) Alliance, based on the quadruple helix model of innovation, leading to the development of the Alliance’s research, educational and entrepreneurship capacities. This shall leverage the individual, institutional and regional resources required for a transformative structural and sustainable learning and innovation environment.

To learn more about the project, click please.

To achieve this, WATERLINE has five specific objectives:

Objective 1

Support consolidation of the Alliance by co-creating a common governance framework, and a Research & Innovation (R&I) capacity building plan.

Objective 2

Co-create a portfolio of water components for Master level and transform emulative laboratories in partner Widening HEIs into assisted and virtual reality. These structural changes will lead to transformed and more competitive R&I HEIs.

Objective 3

Strengthen WATERLINE researchers’ R&I capacity excellence by implementing activities, such as summer schools to enhance education and R&I skills, and proposal writing workshop.

Objective 4

Build a European network of academics/researchers who, together with quadruple helix actors, will allow knowledge flow in water domains and extended reality technologies. This allows greater involvement of regional actors in the R&I process and enhances one of the major societal challenges: water-related education. Moreover, it will strengthen academic and business links through academia-to-business meetings and a hackathon to mainstream entrepreneurship mindsets.

Objective 5

WATERLINE will sustain the alliance by,

 1. Establishing ambassador networks,
 2. Identifying the R&I funding landscape, thus increasing participation in HE and the mobilisation of resources in the water sphere, and
 3. Creating synergies with EU initiatives, institutions, other projects and network.

Three Learning Environments (LEs)

1. Emulated LE (ELE)

The HEIs already have existent emulation infrastructures that replicate the real environment in a controlled, scaled-down manner, within a laboratory or workshop environment. This physical test, emulation and research setup allow learners to carry out the more complex skilling exercises in a safe and guided manner, that will precede the skilling in an assisted LE

2. Assisted Reality LE (ARLE)

This LE is complementary and in enhancement to the ELE, and will extend learning within a physical training environment that is as close as possible to the real water environment. The learning would be enhanced through assisted reality, that is, technology-enabled tools or methods that enhance and add insights, technical information and guidance to the learner.

3. Virtual LE (ViLE)

This LE complements and replicates ELE and ARLE, allowing learners to study the same water topics within a virtual environment, entirely remotely. The inclusion of ViLE shall be supported by a platform of virtual reality tools and methodologies that the involved HEIs shall commonly deploy. This shall enable advancement of academic and researcher capacities to include that of operating and designing within virtual environments.

PROJE YÖNETİMİ /  PROJECT ADMINISTRATION

 Yürütücü / Coordinator: 

Malta College of Arts Science and Technology (MCAST)

Ortaklar / Partners

Mendel University in Brno (MENDELU)

University of Niš (UNI)

Dokuz Eylül University (DEU)

Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

H2O-People B.V. (H2O People)

Turku University of Applied Sciences (TUAS)

Sustainable Innovation Technology Services (SITES)

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (UNIRC)

Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU)

CREA Hydrology & Energy (CREA)

Water Services Corporation (WSC)

Full Scale Dynamics (FSD)

University of Exeter (UNEXE)

Energy and Water Agency (EWA)

 

WATERLINE UYGULAYICI PAYDAŞ GRUBU ÇALIŞTAYI  (15 Aralık 2023)

15.12.2023 tarihinde, DEU-DESUM, WP 2-T 2.3 Dijital Su Yönetim Çerçevesi Ortak  çalışmasının bir parçası olarak Bölgesel Uygulama Topluluğu ile bir çalıştay düzenlemiştir. Bu çalıştay aracılığıyla Dijital Su Yüksek Lisans Programına ilişkin zorluklar ve vizyon ifadeleri tespit edilmiştir. Çalıştaya Quadruple Helix Model’in her bileşeninden 12 paydaş katılmıştır:

 • Devlet:
  • Tarım ve Orman Bakanlığı, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM), İzmir-Türkiye
  • Devlet Su İşleri (DSİ), 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir-Türkiye
  • Türkiye Su Enstitüsü (SÜEN)
 • Akademik Kurumlar:
  • Ege Üniversitesi
  • Gebze Teknik Üniversitesi
 • Sivil Toplum Kuruluşları:
  • Türk Çevre Mühendisleri Odası
 • Sanayi:
  • Atasu Mühendislik

WATERLINE-USER STAKEHOLDER GROUP WORKSHOP (15 December 2023)

On 15.12.2023, DEU-DESUM has organized a workshop with Regional Community of Practice as part of WP 2-T 2.3 Co-creation of the WATERLINE Governance Framework. The challenges and vision statements regarding Digital Water master’s programme are identified via this workshop. 12 stakeholders from each component of the Quadruple Helix Model attended the workshop;

1. Government

· Ministry of Agriculture & Forestry, International Agricultural Research and Training Center (UTAEM), Izmir-Türkiye

· State Hydraulic Works (DSI), 2nd Regional Directorate, Izmir-Türkiye

· Turkish Water Institute (SUEN)

2. Academia

· Ege University

· Gebze Technical University

3. Non-Governmental Organizations

· Turkish Chamber of Environmental Engineers

4. Industry

· Atasu Engineering

İletişim / Contact
Prof. Dr. Ali GÜL  e-mail: ali.gul@deu.edu.tr
Proje Ekibi /Project Team


Güncel Duyurular

Staj Duyuruları